De Praktijk

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, of andere specialisten) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Directe Toegang Logopedie (DTL) is ook mogelijk.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist of huisarts.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intakegesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt in overleg bekeken of behandeling wordt opgestart. Een eerste afspraak duurt ongeveer een uur, behandelingen daarna duren een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend, advies gegeven of geëvalueerd en het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, KNO-artsen, neurologen, geriaters en psychologen. Tevens zit de praktijk in het samenwerkingsverband Thuis-Verder (http://www.thuis-verder.nl). Onze regio voor behandelingen vanuit Thuis-Verder is Arnhem-Zuid, Lingewaard en Overbetuwe.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen, waarbij eerst het eigen risico wordt ingezet. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt. Een afspraak moet 24 uur van te voren afgezegd worden.  Indien u een afspraak niet tijdig afzegt krijgt u de rekening thuis gestuurd. Deze moet u dan zelf betalen en kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de beroepsvereniging, de NVLF, zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.